Tuesday, December 12, 2017

小二上學期家長日

老師對佢有讚冇彈
老師話佢好穩定, 上課好專心
老師話佢識睇眉頭眼額,上堂唔傾計,不過專堂時間會
老師話佢有責任心所以俾啲任務佢
老師話佢數學同中文好,英文一般
老師話佢好願意講普通話
老師話佢有信心的答案佢會舉手
老師話我好滿意呢個小朋友

我都同瓜講
我都好滿意呢個小朋友
總結了是次的談話

No comments:

Blog Widget by LinkWithin