Tuesday, November 22, 2011

買物

以前買咗新衫返屋企總係急不及待的拿出來左拼右拼,
依家買完放係個櫃入面到下年,
係下一年的同時間, 唔係下一季!
都仲係放係膠袋入面!

新電話新科技,
要即刻叉電,
一叉完要研究研究.
家吓星星送咗部 iphone4s 俾我,
雖然我都期待跟大家 whatsapp.
但係我連電都懶得叉!

係咪年紀大咗呢?
想點??
定係我純粹想購物???

No comments:

Blog Widget by LinkWithin