Monday, November 14, 2011

老婆如衣服

星: (好驕傲的說) 條睡褲著咗廿年啦!
我: 掉咗佢啦, 有客人見到幾樣衰呢!
星: 你廿年我都唔掉你啦, 叫我掉咗條褲!
我: 好難講, 老婆如衣服!
星: 係喎! 我廿年都唔會掉你喎!

大家黎見證廿年後老婆係咪如衣服啦!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin