Wednesday, July 20, 2011

家之黑洞?

屋企唔係好大,
但係一定唔會有暗格,
點解瓜瓜玩完一輪,
可以唔見咗兩個相機蓋, 三個奶樽蓋???

可以去得邊呀??

No comments:

Blog Widget by LinkWithin