Friday, July 8, 2011

瓜瓜剪髮終於都係瓜 13 個月的時間第一次剪咗啲頭髮,
只不過係有啲前額頭髮太長到眼睛要修一修.

原本係瞓緊的時候剪兩刀,
但係又剪唔到後尾枕,
唯有係佢食飯的時候坐得最定!
一個餵飯,
一個快手剪一剪,
結果爸爸又剪得太短,
好壽頭!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin