Wednesday, June 15, 2011

瓜瓜學習

其實係我多心樣樣都想學.
小時候的課外活動冇咁多元化,
咪係彈琴跳舞唱歌畫畫跆拳道!

同星星一早已經有共識,
瓜瓜唔需要有太多的課外活動,
佢又興趣咪學耐啲囉.
四歲學跆拳道;
六歲跳踢躂舞;
七歲學跳彈床.

另外因為佢阿媽想學而又搵個仔做吓白老鼠的包括:
魔術, 溜冰, 話劇, 劍撃,
仲有星星想要的:
武當山...

好似人生又重來一次.
生命循環不息, 真好!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin