Sunday, April 24, 2011

瓜瓜::跌咗

瓜瓜玩一件玩具有三部曲:
1. 先拿係手把玩一輪
2. 拿住玩具手起刀落的鑒鑒鑒
3. 不經意的放手令佢跌落地又或者一手撥佢落地

當件玩具最後落咗地下,
佢無論原本望緊邊度佢都會擰過黎望住我, 同我: 呀!
我估佢係同我講: 跌咗.
我: 跌咗咪自己執囉.
瓜: 呀! (我估: 你幫我執啦.)
我: 我唔幫你執呀, 你坐低咪執到囉.
瓜: 呀! (我估: 執唔到呀.)
我: 你坐低爬過去咪執到囉.
(同樣的對白不繼重覆.)

最後瓜係有坐低,
但係係爬去攞過第二件玩具玩.

*註: 有時係 '呀', 仲有 '啊', '嗚', '啦', 同埋好多火星的音節.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin