Friday, April 15, 2011

榨菜蒸牛肉+薑汁芥蘭+蒸黃花魚+蕃茄薯仔蘿蔔蘋果排骨湯

五人晚飯榨菜蒸牛肉
超簡單但係我唔食的餸.


薑汁芥蘭
今次放咗好多薑~


蒸黃花魚
原本想煎,
結果唔想洗多個鑊就蒸啦.
星星話好買條魚毛,
其實得佢同麥同學兩個人食.


蕃茄薯仔蘿蔔蘋果排骨湯
個名係咪好長呢?
其實樣樣放一個.


瓜瓜都幫手食湯渣.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin