Tuesday, April 5, 2011

金針雲耳蒸雞+豆干炒蕎菜


金針雲耳蒸雞
總覺得呢個蒸雞好似愈整愈唔好食...
定係我本身都唔多鐘意食呢?
不過星星話冇問題就冇問題啦.

豆干炒蕎菜
呢個就合心水好多啦,
都係食吓菜咪算囉 :P

No comments:

Blog Widget by LinkWithin