Monday, March 21, 2011

莞茜皮蛋魚片湯+麻婆豆腐+鮮奶燉蛋

星星說想要清淡啲,
整個豆腐啦,
另一個菜...
去到街市至算啦.

麻婆豆腐
用咗一磚豆腐變咗好似豆腐多過肉,
下次豆腐要買多一點.
個醬就用上次你檳城買的 Sambal,
好似桂林辣椒醬但係冇咁鹹,
好得!

莞茜皮蛋魚片湯
見到莞茜好新鮮,
醒起雪櫃有隻咸蛋,
最衰個魚販唔幫我切片!
我等星星返黎整.
媽媽話加茶瓜都得,
但係醃咗的茶瓜都幾甜.

再戰鮮奶燉蛋
今次用中細火,
半成功!
好滑啦,
不過程序都有少少出錯,
有少少熟蛋粒.
下一次一定 100 分!

1 comment:

Ingrid said...

我中意個湯呀,我飛佛

Blog Widget by LinkWithin