Monday, February 21, 2011

洋蔥豬扒+咸蛋節瓜湯

星星說想食一個港式豬扒,
即係好鬆好淋的豬扒加個茄汁底!
難唔到我啦~
自己覺得好好味囉:P

想食咗好幾日,
終於買到節瓜啦!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin