Friday, December 24, 2010

鹹魚

星星收到保險公司的年結單,
但係又覺得應該未到期.
我: 你結婚前定結婚後買架? 不過都應該生仔後至買架啦, 你邊有對我咁好吖.
註: 星星結婚前一路都冇買保險架, 得一份出街唔覺意打爛就有得賠的廢保!!
星: 梗係唔係啦, 應該結婚前就買咗啦, 我對你咁好.
我: 你對我好? 唔好扮嘢喇.
星: 梗係啦, 再唔買的話死咗你都拿我條鹹魚出黎鞭屍!
我: 咁你就精啲.
---------------------------------------
星星無厘啦謂放個頭係我個膊頭上面.
我: 拿開係個死人頭啦, 好重呀.
星: 點解你唔叫我拿開個鹹魚頭? (高低音好似: 譚魚頭.)
我: 點解要係鹹魚頭?
星: 因為我係鹹魚.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin