Monday, October 11, 2010

旬刀


無聊的星星對於刀好有興趣,
成日話屋企應該要有套靚刀招呼朋友?
我實在唔明白!
唔通有朋友黎探訪就攞把刀出黎劈友??
最靚的刀係大馬士革刀喎.
關於刀刀刀刀的事情講講講咗 N 次.

由於太煩的關係,
我就叫佢自己揀番把做生日禮物啦.
最後佢揀咗 '旬刀',
當然佢有一大輪介紹而我已經唔記得晒...
(其實已經係半年前的事...)

Sogo 套裝: 生果刀加中式刀 HK$2100
買完佢每次切生果都好開心.
不過中式刀就一路收埋冇用過直至搬屋後,
第一次用就係... 拍蒜頭同切菜頭!
係唔係大材小用呢??

No comments:

Blog Widget by LinkWithin