Saturday, July 3, 2010

瓜瓜的別稱

可愛的時候: BB 瓜 / Baby 瓜, An瓜lababy
樣衰的時候: 瓜瓜丙 / 丙丙瓜, 瓜瓜豬 / 瓜瓜 the pig
大便完之後: 臭瓜

肚餓喊住想食的時間: 喪屍瓜
食緊博命啜個奶咀的時候: 餓鬼阿瓜
食到九成飽反白眼: 好迷/ 彌留
食飽晒瞓著: 死咗...

俾佢阿嫲知道我咁講佢個孫我真係死梗 :P

No comments:

Blog Widget by LinkWithin