Saturday, May 15, 2010

醫院檢查(n)

到了最後這個月,
每個禮拜都要返醫院去見一見醫生,
當然都係等的時候較多啦.

最大的分別係呢幾次都有個實習醫生攞我個肚去做練習,
多個好明顯唔熟手的人摸我個肚唔係咁舒服啦.
但係醫生真係好勁,
摸兩摸就能夠同你講: 你個 bb 個頭已經係下面啦!
係點摸架呢??
定係有 X 光眼???

次次都至少要等一個鐘,
今日等咗個半鐘添呀!
然後望個醫生都冇十分鐘 :(

唯一高興的事係呢個禮拜只係重咗 0.4KG, 依家 73.7KG.
個心都舒服啲啲...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin