Wednesday, May 26, 2010

見紅::我入院啦

4.00am
好似 m 痛的感覺整醒咗我,
一移動好似 m 到咁覺得下面有啲水狀流出黎,
去廁所望一望係血.
成件事情都好似 m 到囉.

同星星講沖完涼可以入院啦.
佢話: 益你啦, 唔使悶啦.
yeah! 休息咗兩日就生啦,
舒服晒.

沖個涼洗個頭,
都唔知幾時再可以掂水啦...

到我沖完涼,
星星問: 我可唔可以都沖埋涼到出門口呀?
吓?? 依家我生仔喎,
你之後返屋企慢慢沖啦...

我去醫院啦,
唔好打俾我!

有冇人探病帶 pizza 架呢??

No comments:

Blog Widget by LinkWithin