Thursday, April 22, 2010

飲宴過後...

尋晚去飲,
都唔係太夜,
最後 11.00pm 返到屋企.
但係...
未開席已經想走,
09.00pm 開始眼瞓,
10.00pm 完全冇電,

結果係...
個頭 '發' 吓 '發' 吓,
腰背痛得如坐針氈,
對腳腫過豬蹄!

到第二日都仲係攰到想死...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin