Wednesday, March 10, 2010

幸福小動物製作工作坊 (2)

上回.
原來一路都冇寫下集 :p

第二堂好簡單,
就係教整彎個象鼻,
釘上鈕扣眼睛同手手腳腳.

拼布公仔的製作真係十個易,
係要多啲我冇嘅耐性同細心囉 :o

整得麻麻地,
第一次做,
唔多明個秘訣,
呢隻已經送咗去做慈善.媽媽買多咗一套碎布,
希望下一個好啲啦.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin