Sunday, January 10, 2010

準爸媽產前產後工作坊::Lesson2

明明係兩個鐘頭的課程,
次次都講講講, 講都唔停口,
講足三個鐘,
攰死我! 冇耐性坐咁耐啦.
今堂比較悶 :p

產後護理及初生嬰兒照顧篇2]
- 潮媽坐月護理 --> 可以沖涼不過要快手, 不過食物真係要揀清楚, 行氣活血就遲啲至先啦
- 傷口護理 --> 開刀同順產的分別
- 產後檢查 --> 有事咪睇醫生囉
- 坐月飲食宜忌 --> 我有中醫師~
示範及練習部份:
- 人工餵哺及用品消毒程序 --> 睇中 silicon 造可以縮埋的奶樽同日本製母乳樣的奶咀. 格吓價先~
- 掃風方法 --> 佢學咗就得啦. 我本來就識~

No comments:

Blog Widget by LinkWithin