Wednesday, December 9, 2009

陪月員的分享

1.
第一胎應該會遲唔會早,
最後的一個禮拜食多啲涼嘢會幫助順產.

2.
bb 的物品唔需要多, 唔需要貴, 最緊要實用.
bb 床要實淨, 唔需要多餘的網紗.
bb 衫唔需要多, 因為少出街, 但係質地要好, bb 皮膚好嫩.
唔需要買什麼多用途沖涼盆, 一個 $20 紅色橢圓形膠盆非常實際.

3.
依家都未知有啲乜嘢要準備,
去咗產前講座就會知多好多.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin