Monday, November 23, 2009

中醫 (2)

舊文: 2009 年 11 月 2 日

定期覆診,
每次俾三個湯,
三個禮拜後望吓個中醫又三個湯.

醫師繼續叫我食蛋, (但係我已經食到悶 :p)
佢問我食唔食大閘蟹, (莫非把脈都知我早兩日食咗一隻??)
之後佢話今年唔好食啦,
因為孩子皮膚會好啲.
一樣話食新鮮的食物,
海鮮就少食,
唔好食煎炸嘢.

(咁我人生仲有乜嘢歡樂??? 我餓死算啦...)

No comments:

Blog Widget by LinkWithin