Tuesday, October 27, 2009

X門X氏

我近排的口頭禪係: 大家唔係咁熟.
之後佢就話: 你都就黎係陳李氏啦, 仲唔熟.
我: 點解唔係你係李陳氏呢? 我係李小姐, 點解要我做陳李氏?
佢: 因為拜山係咁寫.
我: 咁睇吓邊個死先啦, 你死先我就幫你寫李陳氏啦 :D

No comments:

Blog Widget by LinkWithin