Thursday, September 24, 2009

約會

我個人鐘意預約,
唔介意你一個月前約我,
但係唔好夜晚六點至約我食晚飯.
即係係冇人陪至搵我啦.
好冇誠意囉.

午飯的約會最遲係 11.30.
晚飯的決定最遲係 16.00.

己所不欲, 物施於人.
突然冇飯食,
我唔介意一個人返屋企食杯麵架!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin