Sunday, September 20, 2009

過大禮::男家

一早選定了 9 月 20 日過大禮,
未來奶奶話晨咁早 9 點係吉時.
我父母就冇所謂呀,
佢家姐就辛苦啲.

據聞新人係唔可以出席架,
所以我就懶懶閒唔使出動啦.

全家福
全部一式兩份,
即時回番一半俾男家.

青柳,檳榔,椰子 (佢堅持一定要買的東東),吉柏
八京果,洋酒,生果,茶葉
龍鳳燭,男女門口對聯,男女上頭用品

六海味

中式唐餅 --> 啲餅話要留番上頭用, 仲有個幾月喎!


仲有禮金, 餅卡, 包羅萬有大利是.

另外睇人地的部落格有好多傳統禁忌,
一時又話新郎沒有送禮入女家, 所以佢坐咗係樓下管理處!
而我而躲在房內, 避看送禮, 咁我就留係自己度.
新娘當天要觸摸禮物, 摸咗又點?
仲有新娘要進食喜果, 我未食 :P
我仲見過話雙方父母唔可以在場, 要搵親戚收禮!
--> 是但啦... 簡簡單單得啦...

過大禮後,
要開始派帖啦.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin