Sunday, June 28, 2009

自作業::拮拮拮


一個晚上,
點會淨係 gocco,
仲整咗頭花~
不過差少少未完成, 遲啲再寫.

呢個拮拮拮遊戲,
之前都玩過,
不過失敗!

今次作拮拮拮初級班: 蘑菇!
Iris 的菇

我的菇

媽媽原本都係整菇,
點知變咗軟雪糕!

陳星星的作品開頭似毛蟲,
一時話整水鴨,
一時又話海獅,
最後佢話得出一隻熊! 喎!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin