Friday, May 22, 2009

陳井井

繼差唔多讀音的名字,
即係楊揚, 郎朗嗰啲,
我地想出陳振塵同陳層震之後.
近來叠字名的名人二代好興,
好似薄瓜瓜, 李禾禾, 薩頂頂同萬寶寶咁.
用啲九唔搭八的字做叠字名.

佢就話不如叫陳井井!!
意謂井井有條喎~
乳名叫瓜瓜,
(name after 薄瓜瓜. 薄瓜瓜好叻啦!)
而且 bb 一定成日呱呱嘈喎!
仲話瓜瓜同井井男女都用得 :p

No comments:

Blog Widget by LinkWithin