Tuesday, April 21, 2009

睇樓 @南豐新村

南豐新村係港島東老牌屋苑,
係康怡隔離,
太古地鐵站行幾分鐘,
譚詠麟以前都係度住.

得三個面積,
474' (兩房), 627' (三房), 692' (三房).
全部四正,
不過 474' 好過 627'.

都算叫做上少少半山.
唔望英皇道方向的都好靜.
不過日日上斜路都唔係辦法.

結果麻麻地,
唔唸南豐新村住.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin