Tuesday, April 14, 2009

陽朔::大榕樹景區

大榕樹景區係乜東東??

就係一大棵好有生機的大榕樹,
走個圈有好運嗰隻囉.隔離就劉三姐故居,
但係我唔知劉三姐做過乜,
淨係知有齣戲叫 '劉三姐' 囉.

咁裡面有啲農民生活用品囉.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin