Tuesday, April 28, 2009

唔高興

雖然主意已決,
但係有啲嘢 day 1 冇做,
直到 day N 都冇做,
實在由期待轉化為失望,
仲有啲憤怒添.

唉.. 漫漫長路,
恐怕都遺憾終生架啦.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin