Wednesday, March 11, 2009

最憎

最憎人不斷重覆一個我唔識的課題.
都話唔識,
你再問都係唔識架啦!

最憎人唔聽人地講完成件事情的來龍去脈就急不及待的發表偉論!
你都未聽晒?
你點知我想講乜呀?

最! 憎!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin