Tuesday, January 13, 2009

Tiffany

沒有特別喜愛銀飾,
因為覺得變黃變黑要抹好煩!
一般自購的都係白金/包白金飾物,
常保光潔.

那年佢無拿拿送我 Tiffany 豆豆手鍊乙條,
一年光景,
又黑又殘~
攞番去洗要三個禮拜同 HK$160 呀.
赤死我!
執條襪帶累身家!

今年到我送枝 Tiffany 筆俾佢.
剛剛一個月多兩日,
壞咗 :(
轉唔到枝筆芯出黎.
又番去 Tiffany,
即時乜都唔洗講就換過枝全新嘅俾我~
立即覺得 Tiffany 唔錯喎,
貴少少都好似有啲值喎~

No comments:

Blog Widget by LinkWithin