Monday, January 5, 2009

你想要的是什麼?

你對男人的要求是什麼?
要一個男朋友, 抑或一個老公?

對男朋友的要求是滿足某種慾望,
佢應該要高大靚仔,
識得氹我開心,
有好多時間陪我,
吃喝玩樂.
(甚至可以有老婆.)
男朋友的其中一種特質是令人心花怒放,
其他現實的事情不需要多作考慮,
拍拖時,
可以團團轉的換上不同的人,
我只想簡單的笑著過每一天,
你令我快樂.

老公就唔同,
朝夕相處,
兩個人生活一起終究會見到最微細的一面,
所以揀老公的要求同男朋友不盡相同.
老公要有能力養起頭家,
能夠看見你素顏而不感到驚慌,
(仲要等你成個鐘裝身至出門口!)
容忍你淨係掛住睇電視佢會幫你分擔家務事,
仲要應酬你一家大細.
(AND vice versa)
婚後,
我想要的是每一天起床的時候都因為有你一人而感到平淡而幸福,
你每分的努力都是為了我們共同的家園.

想清楚,
你想要的是什麼?
三十歲,
你要認真的想一想.

Delicated to my beloved 10brothers.
Blog Widget by LinkWithin