Wednesday, October 29, 2008

長征

尋日返大陸同阿哥睇婚紗,
上去皇岡好似好快,
由灣仔出發半個鐘就到,
夜晚係深圳灣返嘉享灣,
用咗個半鐘,
攰死我 :p

好彩完成任務,
如果要我自己搭巴士上多去一次,
不如整死我吧啦~
有飯食都係咁話!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin