Monday, October 6, 2008

重覆犯錯

每個人都會犯錯,
但係大部份的人都唔會認錯.
但係錯誤已經造成, 可以點呢?
唯有推卸責任.

將錯誤歸咎於別人好容易,
從而可以掩飾自己的不安,
心理中得而平衡, 不能自拔,
所有的反對行為變得名正言順.

當局者迷.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin