Sunday, August 31, 2008

Irreplaceable

節錄自 Wyman 今日係蘋果的專欄.
我想我在公司的地位還可以吧.
--------------------------------------------------------------------
Irreplaceable 。
多 麼 好 的 一 個 詞 語 , 我 也 奇 怪 怎 麼 今 天 才 第 一 次 聽 到 有 「 中 文 譯 本 」 。 ( 也 許 一 直 有 而 從 沒 碰 上 的 緣 份 吧 。 )
看 台 灣 電 視 節 目 《 超 級 星 光 大 道 3 》 總 決 賽 , 只 因 心 懸 於 當 日 在 Youtube 一 聽 難 忘 的 徐 佳 瑩 , 到 底 最 後 有 沒 有 贏 呢 ?
果 然 在 衝 線 回 合 險 贏 一 個 馬 鼻 , 評 審 之 一 歌 手 張 宇 先 生 在 事 後 講 評 時 解 釋 , 徐 佳 瑩 勝 過 同 樣 超 職 業 水 準 的 亞 軍 林 芯 儀 一 點 點 甚 麼 呢 ? 那 個 東 西 叫 做 「 不 可 被 取 代 性 」 。
啊 , 一 言 驚 醒 。
這 個 概 念 呢 其 實 早 已 有 之 , 只 是 終 於 有 人 能 較 簡 單 直 截 地 整 理 好 , 化 成 一 個 中 文 單 詞 替 我 講 出 來 , 還 是 有 種 暢 快 的 感 覺 。
多 麼 好 的 一 個 詞 語 , 忍 不 住 又 要 再 讚 一 次 !
職 場 上 總 是 有 一 些 人 比 另 一 些 人 命 硬 , 公 司 無 論 怎 樣 財 政 緊 絀 精 簡 架 構 , 裁 員 時 炒 來 炒 去 就 是 炒 不 到 他 , 秘 訣 其 實 只 是 因 為 「 有 一 些 人 」 有 意 無 意 間 維 持 了 自 己 的 「 不 可 被 取 代 性 」 , 而 「 另 一 些 人 」 沒 有 。
雖 然 三 毫 子 哲 學 有 云 「 呢 個 世 界 邊 個 冇 咗 邊 個 唔 得 」 , 但 冇 咗 某 啲 人 就 係 麻 煩 , 冇 咗 某 啲 人 就 係 冇 咁 手 尾 長 , 老 闆 總 是 keep 個 開 除 嗰 就 比 較 「 乸 手 唔 成 勢 」 伙 記 。
至 於 甚 麼 是 一 個 人 的 「 不 可 被 取 代 性 」 , 各 師 各 法 很 難 講 , 有 時 一 個 員 工 能 永 久 保 命 , 只 不 過 是 因 為 知 道 「 釘 書 機 放 在 那 一 個 抽 屜 」 。
------------------------------------------------------------

2 comments:

bro said...

It also causes old foxes to keep something secret to keep them survive

芷蔚 said...

agree~

Blog Widget by LinkWithin