Wednesday, July 16, 2008

安全感

兩個人在一起最重要是一種安全的感覺.

唔會害我,
唔會呃我,
唔會珗我.

唔淨只係當你喺我身邊的時候感受到你臂彎內的安全感,
而係你無論身處何地, 我仍能感到你的支持和能夠依靠的肩膀.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin