Tuesday, July 1, 2008

很邪的早晨

放假.
我仍然早起.
一扭開電視,
播影中的竟然是有線好耐冇播的 '我家有隻河東獅'!
仲要係後半部,
月娥飲咗忘情水,
季常求緊月娥原諒佢.

好驚啊大佬!
唔好玩我啦.
駛唔駛咁應景呀?

我又比武招親得唔得呀?

No comments:

Blog Widget by LinkWithin